Strani fondovi i domaća poljoprivreda

Strani fondovi i domaća poljoprivreda

 

Opis seminara:

Stanje poljoprivrede u Srbiji je veoma loše i razlozi za to su pre svega slaba ili nikakva ulaganja poslednjih par decenija. Jedini način da se poljoprivreda oporavi i da naši poljoprivrednici počnu da žive od svog rada su strani fondovi koji će omogućiti našoj poljoprivredi brz oporavak i razvoj. Put ka tome nije lak, a jedan od prvih koraka je dobra edukacija samih poljoprivrednika kojoj se u Evropskoj Uniji poklanja velika pažnja. Ovaj seminar za glavni cilj ima baš to – edukaciju poljoprivrednika o fondovima EU i drugim fondovima, o uslovima, mogućnostima koje daju, kao i koracima koje sami poljoprivrednici, a i država i svi njeni nivoi vlasti, moraju načiniti kako bi spremni dočekali dolazak tih fondova.

 

Ciljevi seminari:

  • Sticanje teoretskih i praktičnih znanja u vezi poljoprivredne politike Evropske Unije, fondova koji su planirani za Srbiju i svih preduslova koji je potrebno ispuniti za konkurisanje
  •  Obuka poljoprivrednika za sve korake za dobru pripremu dolaska EU i drugih fondova namenjenih poljoprivredi.
  • Pomoć i saveti u vezi udruživanja u zadruge i udruženja.
  • Podizanje svesti učesnika o važnosti i prednosti stranih fondova za njih lično
  • Motivacija učesnika da počnu pripremu za dolazak stranih fondova

Ciljna grupa:

Veliki i mali poljoprivrednici, zaposleni u opštinskim upravama, privrednici, zainteresovani pojedinci i svi oni koji se bave ili bi se bavili poljoprivredom direktno ili indirektno.

Teme seminara:

Seminar se satoji iz 4 glavne teme, koje su zbog svoje povezanosti dosta isprepletane, pa seminar treba posmatrati kao jednistvenu celinu

  • Poljoprivreda u Srbiji – stanje, zakonodavni okvir, loše i dobre strane domaće poljoprivrede, potencijali, priprema za strane fondove
  • Pojioprivreda Evropske unije – Najvažnij segment politike Evropske unije – istorija poljoprivredne politike EU, ruralni razvoj, zdrava hrana, standardi, organska poljoprivreda, veliki budžeti za poljiprivredu, subvencije
  • Udruživanje poljoprivrednika – prednosti i tipovi udruživanja, formalni i neformalni tipovi udruživanja, razlozi i prednosti udruživanja, kako osnovati zadrugu ili udruženje – konkretni saveti i smernice, dobri pirmeri udruživanja, fondovi EU i udruživanje poljoprivrednika
  • EU fondovi za poljoprivredu – Vrste fondova, principi funkcionisanja EU fondova, uslovi za konkurisanje, obaveze države, obaveze poljoprovrednika, IPARD fondovi, priprema za fondove, dobri primeri iz inostranstva, saveti za apliciranje za EU fondove za poljoprivredu.

 

Broj učesnika:  20 – 50

Trajanje seminara 8h – 1dan (eventualno 2 dana po 4h)

 Cena pripreme i održavanja jednog seminara: 60.000 din